คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
หน่วยงาน   สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
                ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วง           วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานทะเบียน-งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางสายยน  โพธาราม (งานทะเบียน)
                นางปิยะนาถ  พันธะศรี (งานทะเบียน)
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ้มเม้า (งานวิชาการ)
                นายสุรเดช  ร่มศรี (งานวิชาการ)
                เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมวิชาการ
               การอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                และระเบียบการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ                ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

               การอบรมในหัวข้อเรื่อง
               -แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว)
               -(ร่าง) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 25..
(วัลล อยู่ทอง)
               -การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (วัลลภา อยู่ทอง)


                ณ โรงแรมสามาธานี จังหวัดนครราชสัมา


R-TECH    คณะครู -    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH