คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุรเดช  ร่มศรี
                อ.อานนท์  ดาวัลย์
                กิจกรรม ร่วมเป็นเกึยรติ
                ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
                "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
                โดยมีนาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน
                ในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
                ครู อาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีเปฺิดศูนย์ชั่วคราว ให้บริการซ่อมแซม เช็คเครื่อง ถ่ายน้ำมันเครื่อง                 เติมลม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์จุดพัก แก่ประชาชนทั่วไป ฟรี
                ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563


                ณ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ฉํ่วจัวกี่ บ้านโคกสาย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


R-TECH    งานแระชาสัมพันธ์    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH