คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     พิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬานักเรียน นักศึกษา                 สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562 "Tri Domain Contests"
                ครั้งที่ 34 กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย                 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ           วันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     นักศึกษา ช่างไฟฟ้า - ช่างยนต์
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
                การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬานักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562 "Tri Domain Contests" ครั้งที่ 34 กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬานักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562 "Tri Domain Contests" ครั้งที่ 34 กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ทีมตัวแทนนักศึกษา และคณาจารย์ R-TECH 
รายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขันตามสถานที่จัดการแข่งขัน และเข้าร่วมพิธีเปิด


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ


R-TECH    คณะครู -- นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH