คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุม การแข่งทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 29
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๓ มำราคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การประชุม อวท.
                งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน. ระดับชาติ ครั้งที่ 29
                ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมง เป็นประธาน
                อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562
                เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการให้กับมวลสมาชิกนักเรียน นักศึกษา 
ตามระเบียบว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประกอบด้วย 2 เป้าหมายคือ
                -เป้าหมายให้สมาชิกเป็นคนดี และมีความสุข และเป้าหมายคนเก่ง และมีความสุขกำหนด
ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
                -สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
จัดการแข่งขันจำนวน 41 ทักษะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม 
อุสาหกรรมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการแข่งขันจำนวน 32 ทักษะ ทักษะพื้นฐาน 
จัดแข่งขันจำนวน 24 ทักษะ ทักษะหลักสูตรวิชาชะระยะสั้น จัดแข่งขัน จำนวน 4 ทักษะ 
รวมการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 101 ทักษะ จะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการ และแข่งขันทักษะ
 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 12,000 คน
                ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563


               ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH