คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     จัดซุ้มอาหารต้อนรับคณะประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน   อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     นักศึกษา และครู
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม เลี้งอาหารต้อนรับคณะประชุม
                งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  R-TECH 
                ร่วมจัดซุ่มอาหารสมทบในงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ
                โดยมีนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา องค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่น คณะผู้บริหาร สถานศึกษาภาครัฐ 376 แห่ง
และเอกชน 30 แห่งจากทั่วประเทศ รวม 12,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
                โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เป็นสถานที่ในการดำเนินการ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสถานศึกษา จำนวน 419 สถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จากทุกสาขาวิชา จำนวน 104 รายวิชา การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE นิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศการให้บริการสอน 108 อาชีพ และการให้บริการ Fix it Center
ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานประกอบการอีกหลายแห่ง ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และการจัดการแข่งขันทักษะในหลายรายวิชา


                ณ บริเวณสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคริคร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะครู  - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด