คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     วิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๒ /๒๕๖๓
หน่วยงาน   ศูนย์อกนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
                ร่วมกับสำรักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ      ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี (ผู้ประเมินศูนย์)
                กิจกรรม ร่วมเป็นวิทยากร
                วิทยากร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
                รุ่นที่ ๒ /๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                
"อบรมหลักสูตรติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น" 
                โดยศูนย์อกนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
                การฝึกอาชีพวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้นหลักสูตร 
                โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 
                มีผู้บำบัดเข้ารัยการอบรมตามหลักสูตรครบทุกคน
 
                 ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


R-TECH   ผู้ประเมินศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH