ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระอุแคุตพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
                
เมื่อ           วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถืตย์  ศรีสองเมือง
                กิจกรรม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
                ประชุมการจัดขบวนมิ่งขวัญมงคลพระอุปคุตพระราชทาน
                ในงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี ๒๕๖๓
                -การจัดบุคลากร นักเรียน นักซึกษา เข้าร่วมขบวนมิ่งมงคลพระอุปคุตพระราชทาน
                ตามผังขบวน  ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
                -กำหนดการพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ณ มณฑลพิธีกลางน้ำหน้าวัดบึงพลาญชัย
                พร้อมกันเวลา ๑๔.๓๐ น.
                -การแต่งการ ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว


                ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพ


R-TECH    หัวหน้างานกิจการฯ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH