คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเตรียมขบวนกัณฑ์หิมพานต์ บุญผะเหวด ๑/๒๕๖๓
หน่วยงาน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์  สรีสองเมือง
                กิจกรรม เตรียมความพร้อม
                ประชุมคณะเจ้าภาพกัณฑ์หิมพานต์ 
                "ทานบารมี ประเพณีบุญปะเหวดร้อยเอ็ด" ๑/๒๕๖๓
                -พิธีเปิด "ทานมหาบารมี ประเพณับุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี ๒๕๖๓ 
                ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
                -บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
                -การจัดรูปแบบขบวน "กัณฑ์หิมพานต์" 
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับผิดชอบ
                -พานเครื่องบูชากัณฑ์ ผู้ถือ ๖ คน
                -ป้ายเนื้อหาเรื่องกัณฑ์ ๒ ป้าย ผู้ถือ ๑๒ คน
                -แต่งกายเป็นพราหมณ์เดินหน้า ๑๔ คน


                ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังใหม่)


R-TECH    หัวหน้างานกิจการฯ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH