คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมเชิงปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
หน่วยงาน   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                
เมื่อ           วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธื ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุ้พ๋ญ  จันทะอุ้มเม้า
                นายสุรเดช  ร่มศรี
                กิจกรรม การฝึกอบรม
                อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการสอบอาชีวศึกษา  ตามแนวทางการอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นรายวิชาอย่างต่อเนื่อง  แบบบล็อกคอร์ส (Block Course Treining)  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลัดสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.)
                ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ประธานในพิธีเปิด อบรมฯ
                -จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                -เสวนา ผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนแบบ (Block Course Training)
                -แนวทางจัดทำแผนการเรียนและจัดการเรียนการสอน
                -ปฎิบัติการวิเคราะห์หลีกสูตรและจัดทำแผนการเรียนแบบฐานสมรรถนะประจำภาคเรียน
                -ปฎิบัติการวิเคราะห์ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ (Block Course Training)
                นายกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

                
                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH