ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การฝึกอบรม พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล
หน่วยงาน   สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
                ร่วมกับ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.)
ช่วง           วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า
                นายสุรเดช  ร่มศรี
                นายอานนท์  นาวัลย์
                เข้ากิจกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
                โครงการในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน
                (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวล)
                รุ่นที่ 2 (พลังงานแสงอาทิตย์)
                โดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป์นประธาน
                -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแสงอาทิตย์และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
                -การคำนวนด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์
                -แนะนำอุปกรณ์ต้างๆ ในชุดสาธิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้่าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และสาธิตระบบผลิตและสาธิตการทำงานของระบบ
                -มาตรฐาน ข้อกำหนด การออกแบบติดตั้ง 
และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบผลิดไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
                -ฝึกปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
                -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
                -การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อยจากพลังงานแสงอาทิตย์
                -วิธีการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
                -สาธิตการทำงานชองระบบผลิตน้ำร้อนที่ติดตั้งใช้งานจริง
                -ฝึกปฏิบัติหาประสิทธิภาพของแผงรับรังสี
และเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของการต่อแผงแบบต่างๆ
                -ทดสอบความรู้หลังอบรม (Post - Test)


                ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) จ.ปทุมธานี


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH