ปฎิทินงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ปัจฉิมนิเทศซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโ,ยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     นักเรียน-นักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ผู้สำเร็จการศึกษา
                พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                -ชี้แจงกำหนดการ
                -การแต่งกาย
                -การปฏิบ้ติตนในพิธี
                -ซ้อมการรับประกาศนียบัตร
                -แนะนำสถานที่ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ร้อยเอ็ด

                ณ ห้องประชุมเฟี้ยงฟ้า อาคารสยามบัณฑิต R-TECH


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลอกดูภาพทั้งหมด