คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศ
หน่วยงาน   สำนักบริหารการอาชีวศึกษา
                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อ           วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานทะเบียน-งัดผลนักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สายยน  โพธาราม 
                อ.ปิยะนาถ  วินทะชัย
                ร่วมกิจกรรม การประชุม
           การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา (สำหรับสถานศึกษาในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานพิธีเปิด
                -เรื่อง "การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
                -เรื่อง ชี้แจงการเบิกเงินอุดหนุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                -เรื่องเกณฑ์ วิธีการขอรับและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียน
                 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภออาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
                -เรื่อง "การจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
                 โดยสอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสถานศึกษาเอกชน"

                ณ ห้องแกรนด์บอลรูน ชั้น ๑ โรงแรมบางกอกพาเลส ราชเทวี กทม.


R-TECH    งานทะเบียน-วัดผล    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH