คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
หน่วยงาน   ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช  ร่มศรี รหัสผู้ทดสอบ : มฝร ๑-๑-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม อนุกรรมการ
                ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ๑
                ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีช่างไฟฟ้า
                 จำนวน ๒๐ คน


                ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้ดสอบตรฐานฝีมือแรงงาน    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH