คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ      กลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวส.
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
                โครงการ บริหารธุรกิจจิดอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
                กลุ่มนักศึกษาแผนกบัญชีและคอมพิวเตอร์
                บำเพ็ญประโยชน์ร่วมทำบุนำรุงพระศาสนา 
                ด้วยจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดวาอาราม

                ณ วัดใหม่ร้อยเอ้ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


R-TECH    นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH