คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ้ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถืตย์  ศรีสองเมือง
                กิจกรรม การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
                อศจ.ร้อยเอ็ด ประชุมการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
                เพื่อป้องกันการแพร่ระบาคของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
                -ประธาน อศจ.ทุกแห่งดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย 
                สอศ. กำหนดรวม ๑๕๐,๐๐๐ ชิ้น และมอบหมายจัดสรรภาคอีสาน ๒๒,๕๐๐ ชิ้น
                -การจัดทำหน้ากากอนามัยและอบรมการทำน้ำยาเจล สำหรับล้างทำความสะอาดมือ
                อย่างน้อยจำนวน ๑ รุ่น


                ณ ห้องประชุม ๑๑๒ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจการฯ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH