คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ ๑ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
หน่วยงาน   ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วัน ๑๔,๑๗,๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                -นายสุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า มฝร ๑-๔-๑๗-๐๐๑-๐๑๓๐-๖๓
                -นายสุรเดช  ร่มศรี  มฝร ๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                และวิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                กิจกรรม จัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
                สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟภายในอาคาร ระดับ1
                การฝึกมาตรฐานวิชาช่างไฟฟ้า ระดับ ๑ หลักสูตร
                และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ  
                ให้กับหน่วยงานช่างไฟฟ้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  จำนวน 14 คน

               ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ ๑


R-TECH    คณะกรรมการศูนย์ R-TECH   ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด