คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอบในศตวรรษที่ ๒๑
หน่วยงาน   อศจ.จังหวัดร้อยเอ็ด
                
ช่วง           วันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางวิลัย  เมาะราษี
                เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอน
                โครงการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21  กิจกรรมที่ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานอาชีพ
                -สมรรถะอาชีพกับมาตรฐานวิชาชีพ
                -ปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ สูุ่่ศตวรรษที่ ๒๑
                -ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
                -ปฏิบัติสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
                -จัดทำแฟ้มสะสมงาน
                -ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสู่ EEC


                ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH