ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การตรวจประเมินศูนย์ทดสอบ มตฐ.ฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสะเพ็ญ  จันทะอุ้มเม้า ศูนย์ช่างไฟฟ้า
                นายสุรเดช  ร่มศรี ศูนย์ช่างไฟฟ้า
                นางวิลัย  เมาะราษี ศูนย์คอมพิวเตอร์
                นางปิยะนาถ  พันธะศรี  ศูนย์คอมพิวเตอร์
                นายธนภัทร  อัมหะธร ศูนย์คอมพิวเตอร์
                กิจกรรม ต้อมรับการประเมิน
                การตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                เจ้ากน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                เข้าตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH ประจำปี ๒๕๖๓
                เพื่อต่อใบอนุณาตเปิดศูนย์ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔


                ณ ศูนย์ทดสอบมาตณฐานฝีมือแรงงาน R-TECH


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะกรรมการศูนย์ฯ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH