คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า รุ่ที่ ๓
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๕-๖๓
                กิจกรรม อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฯ
                ร่วเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
                โครงการ ๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๓
                ให้กับกลุ่มผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ 
                "๑ ตำบล ๑ ช่างไฟฟ้า" รุ่นที่ ๓ จำนวน ๒๔ คน


                ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด