ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการพัฒนาศักยภาพแรงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๑๓๑-๖๓
                กิจกรรม อนุกรรมการ
                ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑
                ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
                พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
                 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ คน


                ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH   ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด