คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมการตรวจติดตาม นโยบาย COVID-19
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ้มเม้า
                การประชุมการตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
                การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

                รายงานการตรวจติดตามนโยบายฯ เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการวินิจฉัย
                และใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลือนนโยบายและการจัดการเรียนการสอน
                เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
                 ปีการศึกษา ๑๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๑๕๖๓


                ณ ห้องประชุม ๑๒๑ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    หัวหน้างานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด