คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การป้องกันยุงลาย ช่วงฤดูฝน
หน่วยงาน   เทศบาลร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานอาคารสถานที่
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม ป้องกันยุงลาย
                การป้องกันแหล่งแพาะ่พันธ์ยุงลาย
                ช่วงฤดูฝน ประจำปี ๒๕๖๓
                การเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
                ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                งานอาคารสถานที่ ร่วมกับงานเทศบาล
                เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
                ด้วยการพ่นยาทำลายแหล่งเสี่ยง ภายในอาคารต่างๆ


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    งานอาคารสถานที่    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH