ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การตรวจติดตามนโยบายโคโรนา2019 ศึกษาธิการภาค 12
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า
                กิจกรรม การประชุมคณะผู้ตรวจราชการ
                ประชุมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
                ท่านปรีดี  สีน้ำ ศึกษาธิการภาค ๑๒ และคณะผู้ตรวจราชการ
                
การตรวจติดตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
                การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                ในพื้นที่ตรวจราชการที่ ๑๒ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธิ์)
              
 -กำหนดการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ขังหวัดร้อยเอ็ด
                ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 
                ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    งานวิชาการ นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด