คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเตรียมรับการตรวจติดตาม นโยบายโควิด-19
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า 
                กิจกรรม เตรียมความพร้อม
                ประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตาม
                นโยบายการจัดก่ีเรียนการสอนในสถานการณ์
                
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
                ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการนิเทศ
                ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จังหวัดร้อยเอ็ด
                สายที่ ๓ โดยคณะกรรมการนิเทศ
                -นางพัชรี ศีระภูมิ     -นายอวยชัย สุขณะล้ำ     -นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์
                -นาบธิติพันธ์ อวนศรี -นางสุจีรา วิชาลัย


                ณ ห้องโถ่งสิงห์อลังการ อาคารอำนวยการ


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH