คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     อบรมโครงการเพศศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยงาน   กองทุนหลีกหลักประกับสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
                ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สถิตย์  ศรีสองเมือง
                อ.ชุติภรณ์ จันฤาชัย
                กิจกรรม งานอนามัย
                อบรมโครงการเพศศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                 ปีงบประมาณ 2563
                ดร.วัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายยกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประธาน
                -เรื่อง "ห้องเรียนวัยรุ่น และ พรบ.วันรุ่น"
                โดย นางพวงเพชร นิลพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมคุณภาพและฟื้นฟู
                กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
                -เรื่อง "คิดจะรักน่าจะรัก"
                โดย  นางพวงเพชร นิลพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมคุณภาพและฟื้นฟู
                กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


                ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจการพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด