คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานบริหาร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
                การนิเทศ ติดตามเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 
                และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                ประจำปีงบประมาณ ๓๕๖๓ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

                นายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์  ประธานกรรมการ
                นางวรวลักญข์  แสนแก้ว รองผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  รองประธาร
                นายอวยชัย สุขณะล้ำ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ
                นายธิติพันธ์ อวนศรี ศึกษานิเทศก์  กรรมการ
                -นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
                -นโบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
                -นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารสยามบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    งานบริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด