คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางวิลัย เมาะราษี (งานประกันคุณภาพภายใน)
                กิจกรรม วิทยากร
                โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา
                (ฝึกงาน) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
                กลุุ่มนักศึกษาระดับ ปวส.
                เกี่ยวกับการออกฝึกงาน
                -ระเบียบการปฏิบัติตนนอกสถานศึกษา
                -การประเมินติดตามโดยงานวิชาการ


                ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสยามบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH