คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานบริหาร - งานวิชาการ และงานกิจการพัฒนานักศึกษา
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม รับการตรวจประเมินผล
                รับการตรวจติดตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
                การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                ในพื้นที่ตรวจราชการที่ ๑๒ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธิ์) 
                โดยคณะกรรมการนิเทศ
                นายจิระพงศฺ ชูวงเลิศ ผอ.วิืยาลัยเทคนิคร้อยเอ้ด ประธานอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                นายจำเนียร สุมาริธรรม
                นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์
                นางสาววรารัตน์ วงศ์อณุ
                -ด้านทางเดิทางไป-กลับ ระหว่างบ้านหรือหอพักถึงสถานศึกษา
                -ด้านการเข้าสู่สถานศึกษาของนักศึกษา ผู้มารับบริการและบุคลากร ขะต้องผ่าจุดคัดกรอง
                -ด้านบทบาทหน้าที่ของตรูที่ปรึกษา
                -ด้านการจัดการเรียนการสอน
                -ด้านบทบาทหน้าที่ของนักเรียน-นักศึกษา


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารสยามบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด