คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมสมาชิกอาชีวศึกษาเอกชน ภาค ๑/๒๕๖๓
หน่วยงาน   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ           วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข ชะโลธาร (ผอ.)
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า (วิชาการ)
                กิจกรรม ร่วมประชุมผูบริหาร
                ประชุมสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉึยงเหนือ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
                โดย นายกมลเทพ จันทรจิต อุปนายกสมาคมฯ
                -การเสนอร่างพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.___
                โดยสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย
                -การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ ๔๕ จังหวัดพิษณุโลก
                -การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๕
                ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี

                ณ ห้องประชุมคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


R-TECH    งานผู้บริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH