คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน (กพร.ปจ.รอ.)
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข ชะโลธาร (ผอ.)
                กิจกรรม การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
                ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด
                (กพร.ปจ.รอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
                -เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการารพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด
                ผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ จำนวน ๑ ท่าน
                ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ท่าน
                *นายเชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
                *นายศิริศักดิ์ ไวยวุธ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริศักดิ์ก่อสร้าง
                *นายประวิน จำปาแก้ว กรรมการผู้จัดการ บ.จตุอิเล็กทรอนิกส์ 2010 (ประเทศไทย) จำกัด
                *นางนุชจรินทร์ ภิเษกศิริ ผจก.แผนกสาขาสัมพันธ์ บ.ไทยเพิ่มพูนโฮมช๊อปจำกัด
                ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๓ ท่าน
                *อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
                *ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
                *ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                -รายงานผลการดำเนินการพัฒนากำลังคนจังหวัดร้อยเอ้ด ประจำปี ๒๕๖๓
                -การทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดร้อยเอ้ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 
                เกียรติบัตร โล่ ถัวยรางวัล ฯลฯ


R-TECH    ผู้บริหาร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH