คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเอกดชน 
                Be Internet Awesome
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)
                นางวิลัย  เมาะราษี วิทยากร
                นายธุวชิต ไชยโย ผู้ช่วย
                นายสมนึก เดวีเลาะ ผู้ช่วย
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การพัฒนาศักญภาพ
                โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน
                
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศุกษาเอกชน
                เรื่อง "ความปลอดภัยและพลเมืองดิจิทัล Be Internat Awesome"
                -การใช้งาน Google Meet สำหรับการประชุม
                -การใช้ Google Classroom สำหรับการเรียนการสอนออนไลท์


                ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab:2


R-TECH    คณะครู - บุคลากร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH