คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
หน่วยงาน   สำนักงาน กสทช.ภาค2 กสทช.เขต21
                ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 101
 
เมื่อ           วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     สถานีวิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม FM 91 MHz.
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การจำรองสถานการณ์
                สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”
                (รูปแบบจำลองสถานการณ์)
                นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
                วิทยากร
                นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.)
                นายธีระศักดิ์ เชยชื่น อำนวยการส่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. (ศูนย์สายลม)
                นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด
                นายคมเพชร สีดามาตร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
                -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
                -แนวทางปฏิยัติของผู้ประกอบกิจการกระจ่ายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ติดต่อสื่อสารทาง LINE: NBTC 21-ปภ.101
                -หลักเกณฑ์การใช้ดลื่่นควาถี่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ติดต่อสื่อสารทาง วิทยุสื่อสาร VR / CB
                -กิจกรรมภาคปฏิบัติโดยทำการซ้อมแผน (แบบกลุ่ม)
                ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จากสมาคมวิทยุสมัครเล่น วิทยุข่ายประชาชน มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
จำนวนรวมทั้งสิ้น 154 คน
              
                ณ ห้องประดับเดือน 1 โรงแรมเพชรรัชด์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    คณะกรรมการสถานีวิทยุ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH