คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการติดตาม รายงานผล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถืตย์ สร๊สองเมือง
                นางสาวชุติภรณ์ จันฤาชัย
                กิจกรรม ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
                โครงการติดตาม รายงานผล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
                สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
                ผอ.สิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการติดตาม รายงานผล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งตัวแทนสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาร่วมงาน

 
               ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH   งานกิจการพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH