คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ
หน่วยงาน   สำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานการเงิน และงาน กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางสายยน โพธาราม
                กิจกรรม เงินสงเคราะห์ สกสค.
                โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการเงินสงเคราะห์รายศพ 
                ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
                นายสิงโต โพธิ์ขี ผอ.สนง. สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธี
                - ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการณาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
                - แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเงินและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ
                สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
                -การจัดสวัสอิการและสวัสดิภาพของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
                -อภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ
                สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.


                ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด


R-TECH    งานการเงิน-งานกยศ.    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH