คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ ๕/๓๔๖๓
หน่วยงาน   ศูนย์อำนวยการป้องกัยและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม คณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม / ฝึกอาชีพ
                โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕/๒๕๖๓
                การดำเนินการโครงการฯ ระยะเวลาต่อเนื่อง ๑๒ วัน ๑๑คืน
                เป้าหมายเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน ๑๐๐ คน  โดยดำเนินการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรม ฝึกทักษะ ฝึกร่างกาย ฝึกวินัย ให้เป็นไปตามหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ทั้ง ๕ แผนกิจกรรม
                -คณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม / ฝึกอาชีพ
                การฝึกอาชีพติดตั้งไฟฟ้าภายในเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ


                ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบ ๑๖ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดR-TECH   ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH