คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     สถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน์
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้าส์ รอง ผอ.
                นางวิลัย เมาะราษี งานประกันภายใน
                กิจกรรม การรายงานการประเมินตนเอง
                โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
                ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
                นางนวรัตน์ อันทรบุตรรอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                วิทยากร บรรยายชี้แจง 
                -แนวทางการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
                -ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
                -แบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
                -สรุปผลและรายงานและการดำเนินงาน


                ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    ฝ่ายจัดการศึกษาา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH