คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมเลิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ
หน่วยงาน   สำนักงานบริหารการอาชีวศึกาาเอกชน 
                ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อ           วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข ชะโลธาร ผอ.
                กิจกรรม ผู้บริหาร
                โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
                กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ
                นายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน
                -การเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน
                -"สอช. พบสถานศึกษา"
                -การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
                -การดำเนินกิจการของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
                และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
                -อภิปาย ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเอกชน


                ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกายโฮเทล กทม.


R-TECH    ผู้บริหาร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH