คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รับการตรวจนับจำนวนนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานบริหาร คณะครู และบุคลากร
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การบริหารสถานศึกษา
                การต้อนรับการตรวจนับจำนวนนักเรียน นักศึกษา
                และติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
                ในระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                การตัอนรับคณะกรรมการการตรวจนับจำนวนนักเรียน นักศึกษา
                และติดตามการใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระบบ
                นายรุ่งโรจน์ ไชยชาญ      นายจำเนียร สุมาริธรรม
                นางเนาวรัตน์ อันทรบุตร    นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์   
                นางบุณยดา ปัญญาไว      นางสาวทัศน์วรรณ ผลินยศ
                นายสุรชัย พิจุลย์            นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ์
                -การติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ปี ๒๕๖๓
               -การตรวจนับจำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
                ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
               -การให้ข้อเสนอแนะสถานศึกษาที่เข้าตรวจโดยความเป็นกัลยาณมิตร


                ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารสยามบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด