คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลการจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานบริหาร-งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี (งานวิชาการ)
                กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูล
                ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓-๖๓
                โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษา โดยภาครัฐและเอกชน
                 “จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง จ่ายคนละครึ่ง”
                โดยนายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ (รักษาการแทน) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
                -แบบติดตามการจ้างงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
                และองค์การมหาชน (Co-Payment)
                -การส่งเสริมประชาชนที่ว่างงาน
                -การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทราบความต้องการด้านแรงงาน
                -คุณสมบัติของคนหางานตามที่สถานประกอบการต้องการ
                -การจัดหาลูกจ้างให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ
                -การให้บริการทั้งคนงานและนายจ้างเป็นการให้บริการฟรี
                ติดต่อข้อมูลได้ที่  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com


                ณ ห้องประชุม ๑๑๒ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH   งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กรมการจัดหางาน
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH