ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน   อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า
                กิจกรรม การปรึกษาหารือ
                ประชุมปรึกษาหาริอ เรื่องการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓
                การคัดเลือกรองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                คนที่ ๑ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ กลุ่มอาชีวศึกษาเอกชน
                โดย แพทย์หญิงวาสินีพร พลเยี่ยม ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล
                ประธานกรรมการอาชีวศึกษาเอกชน
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เสนอ
                -ฝ่ายวิชาการ นายสุเพ็ญ จันทะอุ้มเม้า
                -ฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสายยน โพธาราม
                -ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรเดช ร่มศรี
                -ฝ่ายพัฒนานักเรียน-นักศึกษา นายสถิตย์ สรีสองเมือง


                ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด


R-TECH    งานบริหาร    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH