คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45
หน่วยงาน   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                ในพระบรมราชูฟถัมร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสัดาฯ สยามบรมราชกุมาร
เมื่อ           วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ผู้บริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นางทองสุข ขะโลธาร ผู้อำนวยการ
                กิจกรรม ประชุมใหญ่สามัยประจำปี
                การสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45  การสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45
                นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
                หัวข้อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal”
                -ท่านผู้รับใบอนุญาต​ ดร.บรินดา ขึ้นรับโล่ห์สถานศึกษาได้รับรางวัลนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน
                ประจำปี 2562 จาก นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                - การบรรยายเรื่อง"ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง การอาชีวศึกษา​เอกชน"
                โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
             การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชน
                ได้มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
                และยังมารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
                ทำให้เป็นผลดีต่อการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป
                ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 คน


                ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลกR-TECH    ผู้บริหาร     ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH