ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๔
หน่วยงาน   สำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด งานกิจกรรมเด็จและเยาวชน
                ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                รายสถิตย์ ศรีสองเมือง
                กิจกรรม การเตรียมความพร้อม
                การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดร้อยเอ็ด
                เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
                บริษัท ธนาคาร ห้างร้านต่างๆ จะได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
                ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
                -กิจกรรมเวทีต่างๆ
                -การประกวดจัดร้านนิทรรศการของสถานศึกษาต่างๆ
                -เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้แสดงความสามารถ ได้รับความรู้และความสนุสนาน
                อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างารรค์


                ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


R-TECH   งานกิจการพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH