คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การประชุมวางแผนและกำกับ การรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ ๑๔๕ ปี
หน่วยงาน   สำนักการศึกษา ลานงานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
                ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นส.ชุติภรณ์ จันฤาชัย งานกิจการฯ
                กิจกรรม ร่วมประชุมวางแผน
                กำหนดการจัดงาน เปิดตัวหอโหวด ๑๐๑ และสมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ ๒๔๕ ปี
                นายมนตรี น้ำยาทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วน/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม และสถานศึกษา ร่วมประชุมวางแผน และทำหน้าที่
กำกับการรำในงาน รำสมโภชเมืองร้อยเอ็ดครบ ๒๔๕ ปี
                เพื่อเป็นการสางเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาสัมพันธ์ หอโหวด ๑๐๑
                อีกทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ ให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์การด้านการท่องเที่ยว การค้า
                การลงทุกอีกอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ในวันที่ ๒๘ ธันวาม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอโหวด ๑๐๑ 
                และลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
               

               ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด


R-TECH    งานกิจการพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH