คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ร่วมคุมุสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เดือนธันวาคม2563
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๑๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม อนุกรรมการ
                ร่วมเป็นอนุกรรมการผู้ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ เดือนธันวาคม2563
                
ให้แกแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการและ่บุคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 9 คน
                พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
                 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
                ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


R-TECH   ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH