คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ปรับปรุงห้องสมุด R-TECH ๒๕๖๓
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานอาคารสถทาที่
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม การปรับปรุงสถานที่
                ปรับปรุงห้องสมุด อาจารย์สิงห์ ชุปวา ประจำปี ๒๕๖๒
                ครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกัน
                ทำการซ่อมบำรุงชั้นวางหนังสือ และจัดหมวดหมู่หนังสือ
                การจัดสถานที่ในการใช้ห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้


                ณ ห้องสมุด อ.สิงห์ ชุปวา อาคารกัณหาสิงห์


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH