คลิกเข้าชม คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     เปิดศูนย์ มตฐ R-TECH จัดสอบ 2-2563
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับ
                คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุรเดช ร่มศรี รหัสผู้ทดสอบ มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๒๐๖-๖๓
                กิจกรรม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ R-TECH 2-2563
                จัดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

                ให้แก่นักศึกษา ระดับปวส.2 จำนวน ๑๒ คน
                พัฒนาศักยภาพแรงงานก่อนจบการศึกษา
                และรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
                ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  
                ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเรงานแห่งชาติ R-TECH


R-TECH   ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน R-TECH    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH