ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้าชม
กิจกรรม     รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ  จันทะอุ้มเม้า
                กิจกรรม การประชุม
                รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับ อาชีวศึกษา
                นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธาน
                -สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
                -มติที่ประชุม ศบค.จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่สั่งให้ปิดสถานศึกษา 
                 แต่ให้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน
                 -การเลื่อน การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
                 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                 -การเลื่อน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                 -การเลื่อน การจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ ของอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                 -การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการขายออนไลน์ ร่วมกับ กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด


                ณ ห้องประชุมพลาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (เขต ๑)


R-TECH    ผู้บริหาร งานยวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH