คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การอบรมความรเสู้เสริม เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร
หน่วยงาน   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     นักเรียน-นักศึกษาช่างไฟฟ้า ระดับ ปวส.2
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม อบรมเสริมความรู้
                การอบรมความรู้เสริม เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร
                โดยหัวหน้าสันติพงษ์  สุชะไตย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
               -การใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐาน
                -การรักษาบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
                -การใช้งานไฟฟ้าให้ประหยัดและเกิดประโยชน์


                ณ ห้องเรียน อาคารฝึกปฏิบัติงาน อนุสรณ์ส.สง่า R-TECH


R-TECH    ครู - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH