ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หน่วยงาน   สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
                กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ           วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า  นายอานนท์ นาวัลย์ นายธุวชิต ไชยโย
                กิจกรรม เตรียมความพร้อม
                ประชุมกำหนดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
                การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิฐสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
                ประขำปีการสึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ
                นายกลมเทพ จัทรจิต อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธาน
                การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
                การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิฐสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
                โดยกำหนดการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
                *รายวิชาที่จัดการแข่งขัน*
                -ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
                ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า และเทคนิคพื้นฐาน
                -ประเภทวิชาพาณิชยกรร / บริหารธุรกิจ
                การบัญชี การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก
                -ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                การโรงแรม การท่องเที่ยว
                -ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
                เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
                -ประเภม พิมพ์ดีด
                -ประเภท นัวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
                -ประเภท ประกวดมารยาทไทย
                -ประเภท การประกวดสุนทรพจน์
                -ประเภท การประกวดร้อลเพลงไทย
                -ประเภท E-Sport


                ณ ห้องประชุม ”คุณธรรม” วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จ.สกลนคร


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH