คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๕๖๓
หน่วยงาน   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เกี่ยวกับ     งานกิจการและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสถิตย์  ศรีสองเมือง
                กิจกรรม เข้าร่วมปรชุม
                การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๕๖๓
               
 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
                (โครงการภายใต้การนิเทศ) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

                ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๓๕๖๔ การเข้ารับการประเมินองคฺการมาตรฐานดีเด่น ประกอบด้วย  
                -หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา ๑ คน
                -ครูที่ปรึกษา ๑ คน
                -นายกองค์การ ๑ คน
                การเข้ารับการประเมินสมาชิกดีเด่น ประกอบด้วย
                -ครูที่ปรึกษา (โครงการภายใต้การนิเทศ) ๑ คน
                -ผู้เข้ารับการประเมิน (สมาชิกดีเด่น) ๑ คน
                การประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
                ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

                ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๓๕๖๔ การเข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย
                -หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา ๑ คน
                -ครูที่ปรึกษา ๑ คน
                -ประธานชมรม ๑ คน


                ณ ห้องประชุมสาเกต วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (ภาค ๒)


R-TECH    งานกิจการพัฒนานักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH